اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران

امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

خبر شماره ۴۱۴۳

تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ , بازدید: ۹۶۲
مهم و فوری برای اعضا صنف رستوران

 

نظر به اينكه پيشنهاد شماره ١٠٠٠/٩٦/٧٢١٢ مورخ ٩٦/٧/١٠ مبنى بر تقاضاى تفويض اختيار تقسيط بدهى ديون قطعى كارفرمايان بدهكار طى بند ١٢ يك هزار و هفتصد و هشتاد و دومين صورتجلسه مورخ ٩٦/٧/٢٩ هيأت مديره سازمان مورد موافقت قرار گرفته لذا در اجراى مصوبه ياد شده توجه ادارات كل استان ها و واحدهاى اجرايى تابعه رابه رعايت نكات ذيل جلب مينمايد.
١-با توجه به اينكه ضوابط طرح ميزان بدهيهاى معوقه جهت مجوز تقسيط بيش از ٣٦ قسط در بندهاى ٢ الى ٥ بخشنامه ١٦ جديد درآمد بطور مفصل تعيين گرديده است،بر اين اساس چنانچه پس از بررسي كامل مدارك  و مستندات،شرايط و وضعيت مالى بحرانى كارگاه براى  كميته استانى احراز گردد،كميته مزبور با توجه به شدت و ضعف بحران و ميزان بدهى حق بيمه و متفرعات آن مى بايست با رعايت آئين نامه اجرايي ماده ٥٠ قانون تأمين اجتماعى به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمايد.
١-١-در صورت شدت بحران مالى كارگاه كد تاييديه بدهى معوق ٣٦ قسط ماهانه براى كارفرما مشكل مى باشدو مراتب امر نيز براى كميته بحران استان احراز گردد،بدهى مطروحه با مجوز مدير كل استان ،حداكثر در ٤٥ قسط(با رعايت ماده ٩٦ آئين نامه اجرايي ماده ٥٠ قانون) و صرفاً براى يكبار قابل تقسيط خواهد بود.
٢-١-در مواردى كه با توجه به شرايط بحران مالى كارگاه و بررسى كامل مدارك و مستندات تاديه بدهى معوق در ٤٥ قسط ماهانه براى كارفرما امكان پذير نباشد،نظريه كميته استانى و درخواست كارفرما مى بايست به انضمام مدارك و مستندات در خصوص بحران مالى كارگاه جهت اخذ مجوز تقسيط بدهى مذكور حداكثر در ٦٠ قسط ماهانه به معاونت بيمه اى سازمان ارسال گردد.
٢-آمار مجوزهاى تقسيط  هاى انجام شده در بيش از ٣٦ قسط ماهانه و ميزان بدهى تقسيط شده مى بايست هر سه ماه يكبار طبق فرم پيوست به اداره كل وصول حق بيمه ارسال گردد.
مسئول حسن اجراى اين بخشنامه مديران كل،معاونين بيمه اى، رؤسا و كارشناسان ارشد درآمد و اجرائيات ادارات كل استانها،معاونين بيمه اى و مسئولين درآمد و اجرائيات شعب مى باشند.

پیشنهاد

پیوندها

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© rst-teh.ir All rights reserved 2016